ШКОЛА В ЦИФРОВОМУ СВІТІ

WEB 4.0

 

Суперінструменти | Посібник з найкращих інструментів AI

 

Україна 2030Е

 

Що думати про штучний інтелект?

 

ОСВІТА 4.0: УКРАЇНСЬКИЙ СВІТАНОК

 

   11 технологій штучного інтелекту    

 

Екосистема цифрових рішень для освіти

 

Defining Education 4.0: A Taxonomy for the Future of Learning./  White Papers. Published: 13 January 2023.

 

Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. / Офіційний веб-сайт  Міністерства цифрової трансформації України.

 

Методичні рекомендації щодо формування інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників. ДУ «Український інститут розвитку освіти», Київ, 2021. – 22 с.

Для педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників

 

Освіта 4.0: як стати вчителем майбутнього. / «Освіторія». 2023.

Що таке Освіта 4.0 та яка її філософія? Що потрібно дітям сьогодні, щоб бути щасливими і успішними людьми у майбутньому? Як мають змінитися методи викладання, щоб відповідати викликам часу? Усе це докладно пояснює інформаційний документ, нещодавно опублікований Світовим економічним форумом. Переклали для вас головні тези таксономії освіти майбутнього..

 

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022), 234 с.

 

Інформаційно-цифрова компетентність сучасного педагога. / AR_Book. 14.02.2023.

 

Діджиталізація сучасного освітнього процесу. / AR_Book. 27.02.2023

 

Технологічні тренди на 2023 рік. / AR_Book. 01.03.2023

 

Технології.  AR_Book.

 

Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія / за наук. ред. Н. Морзе, О. Буйницької. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. – 300 с.

Колективна монографія підготовлена за результатами досліджень у рамках реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 (Співпраця задля розвитку інновацій та обміну успішними практиками) – Розвиток потенціалу вищої освіти, №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Монографія містить наукові статті, які підготовлені й опубліковані в різних виданнях України та світу, що адресовані здобувачам, науковцям, науково-педагогічним та педагогічним працівникам закладів вищої, передвищої та середньої освіти.

 

 

Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи : монографія / Т. А. Васильєва та ін. ; за заг. ред. д-рки екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 150 с.

У колективній монографії наведено теоретико-методологічні й прикладні підходи до організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах і використання інтерактивних методів навчання. Особливу увагу приділено результатам опитування у сфері громадянської освіти на платформі дистанційної громадянської освіти, що дасть змогу покращити розвиток громадянських компетентностей відповідно до запитів та інтересів українського суспільства. У роботі запропоновано методичний підхід до використання імерсійних цифрових технологій в інноваційній діяльності закладів освіти та стимулювання трансферу знань у реальний сектор економіки. Також подано кращі практики застосування цифрових технологій і результати інноваційної освітньої діяльності закладів середньої освіти.

Розрахована на широке коло читачів, які цікавляться питаннями освіти та міграції, а також викладачів, аспірантів і студентів.

 

 

STEM-освіта: науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (21 квітня 2021 р., м. Луцьк) / укладачі: Н. А. Поліщук, В. В. Камінська. Луцьк: Волинський ІППО, 2021. 208 с.

 

 

Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти / Зб. наук. та наук.-метод. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2022. 343 с.

У збірнику розміщено матеріали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна діяльність учителя в умовах цифрової трансформації освіти», що проводилась 07-14 квітня 2022 р. Конференцію присвячено актуальним проблемам формування ключових цифрових та професійних компетенцій педагогів, які забезпечують реалізацію педагогічної практики за допомогою цифрових технологій та інструментів для досягнення нових освітніх результатів. Робота конференції проходила за напрямами: Сучасні тенденції та актуальні проблеми використання цифрових технологій в освітньому процесі; Організаційно-управлінські процеси в умовах цифровізації освіти; Цифрові технології в практиці роботи вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін; Цифрові технології в практиці роботи вчителя природничо-математичних дисциплін, інформатики і технологій; Цифрові технології в практиці роботи вчителя початкових класів; Цифрові технології в практиці роботи вихователя закладу дошкільної освіти; Цифрова компетентність учителя в умовах реалізації концепції НУШ; Професійний розвиток педагога в умовах цифровізації освіти: нові можливості та виклики; Цифрові технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Збірник адресований широкому колу читачів: науковцям, студентам, магістрантам, аспірантам, викладачам закладів професійної та вищої освіти, педагогам закладів загальної середньої освіти та всім, хто цікавиться даною проблемою

 

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с.

Матеріали збірника присвячено проблемам, які обговорювалися на всеукраїнському науково-практичному семінарі «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19)» (Київ, 2 березня 2021 року), охоплюючи рамку цифрової компетентності для громадян, роль вчителя у цифрову еру, стратегії розвитку нової української школи, розбудову цифрового шкільного середовища, історію та досвід, зарубіжний досвід розвитку цифрової компетентності вчителя.

 

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2022 (Безпечне середовище для учнів та вчителів: виклики та практичні рішення) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 3 березня 2022 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут цифровізації освіти НАПН України: 2022. 106 с.

Матеріали збірника присвячено питанням щорічного всеукраїнського науково-практичного семінару  «Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2022 (Безпечне середовище для учнів та вчителів: виклики та практичні рішення). Окреслено питання подолання викликів в освітньому процесі, спричинених пандемією COVID-19 та відповідно створення безпечного цифрового освітнього середовища НУШ. Висвітлено практичні кроки у напрямі цифровізації освіти та розвитку цифрової компетентноті вчителя, описано теоретичні та практичні питання використання ІКТ у професійній освіті та підвищенні кваліфікації вчителя.

 

Цифрові технології в освіті: сучасний досвід, проблеми та перспективи : монографія / Т. А. Васильєва та ін. ; за заг. ред. д-рки екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 150 с.ISBN 978-966-657-917-4

У колективній монографії наведено теоретико-методологічні й прикладні підходи до організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах і використання інтерактивних методів навчання. Особливу увагу приділено результатам опитування у сфері громадянської освіти на платформі дистанційної громадянської освіти, що дасть змогу покращити розвиток громадянських компетентностей відповідно до запитів та інтересів українського суспільства. У роботі запропоновано методичний підхід до використання імерсійних цифрових технологій в інноваційній діяльності закладів освіти та стимулювання трансферу знань у реальний сектор економіки. Також подано кращі практики застосування цифрових технологій і результати інноваційної освітньої діяльності закладів середньої освіти.

 

Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи. Науково-аналітична доповідь / В.Ю. Биков, О.І. Ляшенко, С.Г. Литвинова, В.І. Луговий, Ю.І. Мальований, О.П. Пінчук, О.М. Топузов / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: 2022. 96 с.  ISBN 978-617-8226-16-9

У доповіді здійснено всебічний аналіз стану науково-методичного забезпечення цифровізації освіти України, визначено актуальні проблеми цифровізації освіти на всіх її рівнях, виявлено причини їх виникнення, окреслено завдання та запропоновано науково обґрунтовані шляхи реалізації цифрової трансформації в закладах освіти в умовах європейської інтеграції, неперервного інноваційного розвитку країни, під час воєнного стану та у період відновлення України. У доповіді використано звітні матеріали наукових установ НАПН України.